Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj wejściówkę na domówkę z Ale Agentką”

(„Regulamin”)

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest  Sztuba Nieruchomości s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Soboteckiej 13 ,kod pocztowy 60-161 w Poznaniu NIP 779 250 64 91.
 2. Fundatorem nagrody konkursowej (dalej: „Nagroda”) jest Sztuba Nieruchomości s.c.
 3. Konkurs nie został stworzony oraz nie jest nie jest administrowany i sponsorowany przez Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. z/s w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
 5. Wszelkie pytanie, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie www.facebook.com/aleagentkacom (dalej: „Fanpage”).

§ 2.

Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba:
 1. pełnoletnia ,mająca najpóźniej w dniu zgłoszenia się do konkursu ukończone 18 lat.
 2. nie będąca członkiem rodziny organizatora konkursu i/lub fundatora
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na Facebooku.
 2. Konkurs trwa od 29.12.2022 do 6.1.2023, godz 23.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8.1.2023 Za pośrednictwem Fanpage’a.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony i/lub aplikacji leżące po stronie Facebook.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznych warunków wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie  dobrowolne.
 7. Osoba przystępująca do Konkursu jest zobowiązana do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowania jego treści poprzez złożenie oświadczenia  znajdującego się  w odpowiedzi na pytanie konkursowe formie komentarza Potwierdzam,  że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu konkursu „Wygraj weekend nad morzem” i akceptuję jego treść.

§ 3.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie”) polega na odpowiedzi na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie idealną domówkę?”.
 2. Odpowiedzi na Zadanie należy udzielić w formie komentarza pod postem na Fanpage’u.
 3. W konkursie zostaną wybranie czterech Zwycięzców.

§ 4.

Komisja konkursowa

 1. Nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu Organizator powołał Komisję Konkursową (dalej: „Komisja” ).
 2. W skład Komisji wchodzą Organizator oraz Fundator.
 3. Komisja wyłoni Zwycięzców spośród grona Uczestników którzy odpowiedzą na Zadanie wskazane w § 3 ust.1 uwzględniając oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność.

§ 5.

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest: wejściówka na Domówkę z Ale Agentką.
 2. Wartość Nagrody wynosi 299 zł brutto.
 3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowiącej 10,00% wartości Nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.)
 4. Zwycięzca wyraża zgodę by kwota nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz jest przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 5. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez Organizatora w dniu przybycia Zwycięzcy na wydarzenie.
 6. Zwycięzca jest zobowiązany współpracować z Organizatorem i Fundatorem, przy realizacji Nagrody. W przypadku braku osiągnięcia wspólnego porozumienia w zakresie realizacji Nagrody ostateczna decyzja co do sposobu realizacji Nagrody należy do Organizatora i Fundatora.
 7. Zwycięzca zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego przez Organizatora i Fundatora sposobu użytkowania nieruchomości przez cały okres realizacji Nagrody.
 8. W przypadku niezgodnego z ustalonym przez Organizatora i Fundatora sposobem użytkowania nieruchomości i realizacji Nagrody Zwycięzca ponosi odpowiedzialność.

§ 6.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników:
 1. którzy wpływają na wyłonienie Zwycięzcy poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook,
 2. są niepełnoletni,
 3. działają przez osoby trzecie,
 4. co do których odpowiedzi na Zadanie zgłoszono roszczenia osób trzecich,
 5. naruszają regulamin serwisu Facebook.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu komunikacji Messenger za pośrednictwem serwisu Facebook. Podczas kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółów dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 7.

Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną (listem poleconym) na adres Organizatora lub drogą elektroniczna na adres e-mail dorota@aleagentka.com z dopiskiem „Wygraj wejściówkę na Domówkę z Ale Agentką- Reklamacja”.
 3. Reklamacja zgłoszona po upływie terminu wskazanego w ust. 1 oraz zgłoszona w innej formie niż przewidziane w ust. 2 nie wywiera skutków prawnych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektryczną lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis przyczyn lub powodów reklamacji wraz z uzasadnieniem a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.
 8. Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

§ 8.

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Dane”) jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał Dane udostępnione przez Uczestnika w procesie przystąpienia do udziału w Konkursie oraz w celu realizacji Konkursu, w tym celu przyznania Nagrody, a także w celach administracyjnych, statystyczny a także w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzcy) przez okres nie dłuży niż czas trwania Konkursu oraz wydania Nagrody lub przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywać dane Uczestników.
 3. Organizator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania Danych o których mowa w ust. 2 Fundatorowi oraz innym podmiotom, które posiadając uprawnienie dostępu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie Danych Organizatorowi jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich Danych, prawo do żądania poprawienia Danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, usunięcia Danych a także przenoszenia Danych.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie Danych jego  dotyczących narusza przepisy RODO. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl
 7. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie Danych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenia dla realizacji Konkursu.
 8. W celu realizacji uprawnień i obowiązków wymienionych wyżej Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowny wniosek z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na Fanpage’u oraz w Regulaminie.

§ 9 .

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie www.aleagentka.com oraz w siedzibie Organizatora
 4. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail dorota@aleagentka.com
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 6. Informacja o zmianach zasad Konkursu zostanie zamieszczona na Fanpage’u.